Dil:

 • en
 • bg
 • ru
 • ro
 • el
 • tr
 • sr
 • es
 • de
 • fr
 • it
 • nl
 / +359 886 55 99 85 e-mail
Biz türkçe konuşuyoruz

Rezervasyon ucreti yok!
Çöğu rezervasyonu bedava iptal edebilme imkanı!

Otel/tatil ara:

* isteğe bağlı
 (€ toplam)
Prespa Hotel Otel 10 dan 21 in Pamporovo

(dan: 

)

dan: bir yere kadar:
Adults: children:

Yorum yaz / Bütün yorumlar →

 kötü   ortalama   mükemmel
Lütfen otel sınıflandırın:

Fiyat oranı:
Konum:
Personel / hizmet:
Oda /Konaklama:
Yemek:
Eğlence:

İnceleme başlığı ( bir cümle ile) ( isteğe bağlı):
Yorumunuz:
Arkadaşa öneririm

İsminiz:
Yolcu türü ( isteğe bağlı):
Konaklama tarihi ( isteğe bağlı):
Ülke ( isteğe bağlı):
E-mail ( isteğe bağlı):
otel için yorumlar:

Otel puan:

hotel rating 7.8 out of 10 7.8/10 based on 19 yorumlar

Fiyat oranı: Fiyat oranı: 4.2 out of 5Fiyat oranı: 4.2 out of 5Fiyat oranı: 4.2 out of 5Fiyat oranı: 4.2 out of 5 | 4.2 out of 5
Konum: Konum: 3.8 out of 5Konum: 3.8 out of 5Konum: 3.8 out of 5Konum: 3.8 out of 5 | 3.8 out of 5
Personel / hizmet: Personel / hizmet: 2.8 out of 5Personel / hizmet: 2.8 out of 5Personel / hizmet: 2.8 out of 5 | 2.8 out of 5
Oda /Konaklama: Oda /Konaklama: 3.8 out of 5Oda /Konaklama: 3.8 out of 5Oda /Konaklama: 3.8 out of 5Oda /Konaklama: 3.8 out of 5 | 3.8 out of 5
Yemek: Yemek: 4.6 out of 5Yemek: 4.6 out of 5Yemek: 4.6 out of 5Yemek: 4.6 out of 5Yemek: 4.6 out of 5 | 4.6 out of 5
Eğlence: eğlence: 4.4 out of 5eğlence: 4.4 out of 5eğlence: 4.4 out of 5eğlence: 4.4 out of 5 | 4.4 out of 5

+ İnceleme by
10.03.2019 04:02

Arkadaşa öneririmArkadaşa öneririm

Konaklama tarihi: Mart 2019
Yolcu türü: bir çifte tatil

Fiyat oranı: Fiyat oranı: 5 out of 5Fiyat oranı: 5 out of 5Fiyat oranı: 5 out of 5Fiyat oranı: 5 out of 5Fiyat oranı: 5 out of 5 | 5 out of 5
Konum: Konum: 5 out of 5Konum: 5 out of 5Konum: 5 out of 5Konum: 5 out of 5Konum: 5 out of 5 | 5 out of 5
Personel / hizmet: Personel / hizmet: 5 out of 5Personel / hizmet: 5 out of 5Personel / hizmet: 5 out of 5Personel / hizmet: 5 out of 5Personel / hizmet: 5 out of 5 | 5 out of 5
Oda /Konaklama: Oda /Konaklama: 3 out of 5Oda /Konaklama: 3 out of 5Oda /Konaklama: 3 out of 5 | 3 out of 5
Yemek: Yemek: 5 out of 5Yemek: 5 out of 5Yemek: 5 out of 5Yemek: 5 out of 5Yemek: 5 out of 5 | 5 out of 5
Eğlence: eğlence: 4 out of 5eğlence: 4 out of 5eğlence: 4 out of 5eğlence: 4 out of 5 | 4 out of 5

Prespa Hotel

+ İnceleme by
24.04.2017 06:02

Arkadaşa öneririmArkadaşa öneririm

Konaklama tarihi: Ekim 2015
Yolcu türü: iş gezgini

Prespa Hotel

+ İnceleme by
26.02.2016 03:26

Otel puan: <b>Otel puan</b>: 2 out of 5<b>Otel puan</b>: 2 out of 5 | 2 out of 5
Fiyat oranı: Fiyat oranı: 2 out of 5Fiyat oranı: 2 out of 5 | 2 out of 5
Konum: Konum: 3 out of 5Konum: 3 out of 5Konum: 3 out of 5 | 3 out of 5
Personel / hizmet: Personel / hizmet: 1 out of 5 | 1 out of 5
Oda /Konaklama: Oda /Konaklama: 2 out of 5Oda /Konaklama: 2 out of 5 | 2 out of 5
Yemek: Yemek: 3 out of 5Yemek: 3 out of 5Yemek: 3 out of 5 | 3 out of 5
Eğlence: eğlence: 3 out of 5eğlence: 3 out of 5eğlence: 3 out of 5 | 3 out of 5

Prespa Hotel

îòíîøåíèåòî íà ïåğñîíàëà êúì Áúëãàğèòå îñîáåíî êúì äåöàòà å ìåêî êàçàíî îòâğàòèòåëíî. Áåøå íàïğàâåíà çàáåëåæêà íà äåöàòà äà ñòîÿò ìèğíî è òèõî çà äà íå ïğå÷àò íà àíãëè÷àíèòå. Íèêîãà ïîâå÷å íå áèõìå ñòúïèëè òàì. Îò ãîäèíè íå ñìå ñğåùàëè òàêîâà îòíîøåíèå â õîòåë

+ İnceleme by
21.02.2016 06:49

Arkadaşa öneririmArkadaşa öneririm

Konaklama tarihi: Şubat 2016
Yolcu türü: çoçuklu aile

Otel puan: <b>Otel puan</b>: 4 out of 5<b>Otel puan</b>: 4 out of 5<b>Otel puan</b>: 4 out of 5<b>Otel puan</b>: 4 out of 5 | 4 out of 5
Fiyat oranı: Fiyat oranı: 5 out of 5Fiyat oranı: 5 out of 5Fiyat oranı: 5 out of 5Fiyat oranı: 5 out of 5Fiyat oranı: 5 out of 5 | 5 out of 5
Konum: Konum: 4 out of 5Konum: 4 out of 5Konum: 4 out of 5Konum: 4 out of 5 | 4 out of 5
Personel / hizmet: Personel / hizmet: 5 out of 5Personel / hizmet: 5 out of 5Personel / hizmet: 5 out of 5Personel / hizmet: 5 out of 5Personel / hizmet: 5 out of 5 | 5 out of 5
Oda /Konaklama: Oda /Konaklama: 4 out of 5Oda /Konaklama: 4 out of 5Oda /Konaklama: 4 out of 5Oda /Konaklama: 4 out of 5 | 4 out of 5
Yemek: Yemek: 5 out of 5Yemek: 5 out of 5Yemek: 5 out of 5Yemek: 5 out of 5Yemek: 5 out of 5 | 5 out of 5
Eğlence: eğlence: 5 out of 5eğlence: 5 out of 5eğlence: 5 out of 5eğlence: 5 out of 5eğlence: 5 out of 5 | 5 out of 5

Prespa Hotel

Good value for money, rooms comfortable and clean, staff friendly and helpful

+ İnceleme by
21.01.2013 07:40

Arkadaşa öneririmArkadaşa öneririm

Konaklama tarihi: Ocak 2013
Yolcu türü: Arkadaşlar/şirket tatile

Otel puan: <b>Otel puan</b>: 5 out of 5<b>Otel puan</b>: 5 out of 5<b>Otel puan</b>: 5 out of 5<b>Otel puan</b>: 5 out of 5<b>Otel puan</b>: 5 out of 5 | 5 out of 5
Fiyat oranı: Fiyat oranı: 5 out of 5Fiyat oranı: 5 out of 5Fiyat oranı: 5 out of 5Fiyat oranı: 5 out of 5Fiyat oranı: 5 out of 5 | 5 out of 5
Konum: Konum: 4 out of 5Konum: 4 out of 5Konum: 4 out of 5Konum: 4 out of 5 | 4 out of 5
Personel / hizmet: Personel / hizmet: 5 out of 5Personel / hizmet: 5 out of 5Personel / hizmet: 5 out of 5Personel / hizmet: 5 out of 5Personel / hizmet: 5 out of 5 | 5 out of 5
Yemek: Yemek: 5 out of 5Yemek: 5 out of 5Yemek: 5 out of 5Yemek: 5 out of 5Yemek: 5 out of 5 | 5 out of 5
Eğlence: eğlence: 5 out of 5eğlence: 5 out of 5eğlence: 5 out of 5eğlence: 5 out of 5eğlence: 5 out of 5 | 5 out of 5

Prespa Hotel

Didnt know what to expect as hadnt been to Bulgaria before and booked last minute. Bar area very nice with open fire. All staff were very friendly and helpful and made the holiday special. Room was comfortable and clean. I loved the food, breakfasts had cooked and continental, and evening meals, there was soup, salad and choice of about 6 dishes home cooked every night, delicious. Yes it was a bit lukewarm sometimes but there was a microwave to pop it in if so. We had a balcony and views were stunning. Resort is pretty and has a few shops and bars, daks bar was fun. Remember this is Bulgaria but I thought it was excellent and had a great holiday. Ps... Please remember to feed the street dogs when you are there...animal welfare is not great in Bulgaria

+ İnceleme by
27.11.2012 03:43

Arkadaşa öneririmArkadaşa öneririm

Konaklama tarihi: Ocak 2012
Yolcu türü: bir çifte tatil

Otel puan: <b>Otel puan</b>: 3 out of 5<b>Otel puan</b>: 3 out of 5<b>Otel puan</b>: 3 out of 5 | 3 out of 5
Fiyat oranı: Fiyat oranı: 5 out of 5Fiyat oranı: 5 out of 5Fiyat oranı: 5 out of 5Fiyat oranı: 5 out of 5Fiyat oranı: 5 out of 5 | 5 out of 5
Konum: Konum: 5 out of 5Konum: 5 out of 5Konum: 5 out of 5Konum: 5 out of 5Konum: 5 out of 5 | 5 out of 5
Personel / hizmet: Personel / hizmet: 4 out of 5Personel / hizmet: 4 out of 5Personel / hizmet: 4 out of 5Personel / hizmet: 4 out of 5 | 4 out of 5
Oda /Konaklama: Oda /Konaklama: 2 out of 5Oda /Konaklama: 2 out of 5 | 2 out of 5
Yemek: Yemek: 5 out of 5Yemek: 5 out of 5Yemek: 5 out of 5Yemek: 5 out of 5Yemek: 5 out of 5 | 5 out of 5
Eğlence: eğlence: 5 out of 5eğlence: 5 out of 5eğlence: 5 out of 5eğlence: 5 out of 5eğlence: 5 out of 5 | 5 out of 5

Prespa Hotel

DOBAR ODMOR ZA MALO PARA.

+ İnceleme by
16.04.2008 06:45

Prespa Hotel

ii havnt been to hotel prespa but me and my boyfriend are organising a group holiday skiing and iv heard mixed thoughts about this place and was just wondering what is the truth????? wud some1 be willing to e-mail me to help me plz on blondie-perry@hotmail.co.uk

+ İnceleme by
25.02.2008 04:51

Otel puan: <b>Otel puan</b>: 2 out of 5<b>Otel puan</b>: 2 out of 5 | 2 out of 5
Fiyat oranı: Fiyat oranı: 2 out of 5Fiyat oranı: 2 out of 5 | 2 out of 5
Konum: Konum: 2 out of 5Konum: 2 out of 5 | 2 out of 5
Personel / hizmet: Personel / hizmet: 1 out of 5 | 1 out of 5
Oda /Konaklama: Oda /Konaklama: 1 out of 5 | 1 out of 5

Prespa Hotel

rooms are very basic,and a wee bit smelly!!we stayed in the refubished ones as well#!!!!..food was a very low standard.
staff were not fiendly and not very helpful..wouldnt go back to hotel but sking was brillant.
prices were ridiclous.

+ İnceleme by
07.02.2008 01:42

Otel puan: <b>Otel puan</b>: 3 out of 5<b>Otel puan</b>: 3 out of 5<b>Otel puan</b>: 3 out of 5 | 3 out of 5
Fiyat oranı: Fiyat oranı: 2 out of 5Fiyat oranı: 2 out of 5 | 2 out of 5
Konum: Konum: 4 out of 5Konum: 4 out of 5Konum: 4 out of 5Konum: 4 out of 5 | 4 out of 5
Personel / hizmet: Personel / hizmet: 2 out of 5Personel / hizmet: 2 out of 5 | 2 out of 5
Oda /Konaklama: Oda /Konaklama: 4 out of 5Oda /Konaklama: 4 out of 5Oda /Konaklama: 4 out of 5Oda /Konaklama: 4 out of 5 | 4 out of 5

Prespa Hotel

Sum staf seem strange and unwelcoming, others r quit nice... Watch ot for prices being dearer for the next drink evem though u pay normal price minutes b4, basic hotel but could do beter... Dont go to the reps. Very bad 4 your money!

+ İnceleme by
21.01.2008 03:02

Otel puan: <b>Otel puan</b>: 5 out of 5<b>Otel puan</b>: 5 out of 5<b>Otel puan</b>: 5 out of 5<b>Otel puan</b>: 5 out of 5<b>Otel puan</b>: 5 out of 5 | 5 out of 5
Fiyat oranı: Fiyat oranı: 4 out of 5Fiyat oranı: 4 out of 5Fiyat oranı: 4 out of 5Fiyat oranı: 4 out of 5 | 4 out of 5
Konum: Konum: 4 out of 5Konum: 4 out of 5Konum: 4 out of 5Konum: 4 out of 5 | 4 out of 5
Personel / hizmet: Personel / hizmet: 4 out of 5Personel / hizmet: 4 out of 5Personel / hizmet: 4 out of 5Personel / hizmet: 4 out of 5 | 4 out of 5
Oda /Konaklama: Oda /Konaklama: 5 out of 5Oda /Konaklama: 5 out of 5Oda /Konaklama: 5 out of 5Oda /Konaklama: 5 out of 5Oda /Konaklama: 5 out of 5 | 5 out of 5

Prespa Hotel

Just had a great holiday in Pamporovo and stayed at the Prespa. Rooms are basic but good and the food is very good with lots of choices. Resort overall is excellent with lots to do - short journey to the slopes by free bus. Take lots of Levs with you when you hit the slopes as prices increase the higher you go!! Expect to pay for EVERYTHING including loos!! If possible fly into Plovdiv as Sofia airport is a nightmare!!!

+ İnceleme by
09.10.2007 07:35

Prespa Hotel

Haven't stayed in the prespa Hotel just yet, but myself and my boyfriend have book a ski holiday for the 8th of March 08. Im hoping that this hotel will be as nice as im reading about and being told about. Ill get back to this site after being there and let ye all know. Think there should be more pictures tough!!!!

+ İnceleme by
08.08.2007 11:24

Otel puan: <b>Otel puan</b>: 4 out of 5<b>Otel puan</b>: 4 out of 5<b>Otel puan</b>: 4 out of 5<b>Otel puan</b>: 4 out of 5 | 4 out of 5
Fiyat oranı: Fiyat oranı: 4 out of 5Fiyat oranı: 4 out of 5Fiyat oranı: 4 out of 5Fiyat oranı: 4 out of 5 | 4 out of 5
Konum: Konum: 4 out of 5Konum: 4 out of 5Konum: 4 out of 5Konum: 4 out of 5 | 4 out of 5
Personel / hizmet: Personel / hizmet: 3 out of 5Personel / hizmet: 3 out of 5Personel / hizmet: 3 out of 5 | 3 out of 5
Oda /Konaklama: Oda /Konaklama: 3 out of 5Oda /Konaklama: 3 out of 5Oda /Konaklama: 3 out of 5 | 3 out of 5

Prespa Hotel

Not as bad as made out to be. Rooms were spacious with a balcony. Food was ok, but could have been warmer. But what do you expect for the price you pay. Bargain i'd say.
Going back in March 08

+ İnceleme by
10.02.2007 06:57

Otel puan: <b>Otel puan</b>: 4 out of 5<b>Otel puan</b>: 4 out of 5<b>Otel puan</b>: 4 out of 5<b>Otel puan</b>: 4 out of 5 | 4 out of 5
Fiyat oranı: Fiyat oranı: 5 out of 5Fiyat oranı: 5 out of 5Fiyat oranı: 5 out of 5Fiyat oranı: 5 out of 5Fiyat oranı: 5 out of 5 | 5 out of 5
Konum: Konum: 3 out of 5Konum: 3 out of 5Konum: 3 out of 5 | 3 out of 5
Personel / hizmet: Personel / hizmet: 1 out of 5 | 1 out of 5
Oda /Konaklama: Oda /Konaklama: 5 out of 5Oda /Konaklama: 5 out of 5Oda /Konaklama: 5 out of 5Oda /Konaklama: 5 out of 5Oda /Konaklama: 5 out of 5 | 5 out of 5

Prespa Hotel

i think the rooms are quite nice but on the hompage of this hotel the rate of the food isnt very good. im coming on the 1st of april with marriotts school and i would not like to fuss about my food. as long as there are alot of chips ha ha.

+ İnceleme by
17.01.2007 05:08

Otel puan: <b>Otel puan</b>: 4 out of 5<b>Otel puan</b>: 4 out of 5<b>Otel puan</b>: 4 out of 5<b>Otel puan</b>: 4 out of 5 | 4 out of 5
Fiyat oranı: Fiyat oranı: 5 out of 5Fiyat oranı: 5 out of 5Fiyat oranı: 5 out of 5Fiyat oranı: 5 out of 5Fiyat oranı: 5 out of 5 | 5 out of 5
Konum: Konum: 5 out of 5Konum: 5 out of 5Konum: 5 out of 5Konum: 5 out of 5Konum: 5 out of 5 | 5 out of 5
Personel / hizmet: Personel / hizmet: 1 out of 5 | 1 out of 5
Oda /Konaklama: Oda /Konaklama: 5 out of 5Oda /Konaklama: 5 out of 5Oda /Konaklama: 5 out of 5Oda /Konaklama: 5 out of 5Oda /Konaklama: 5 out of 5 | 5 out of 5

Prespa Hotel

Napalno sma saglasen s gore upomenatite ne6ta.Hotela ,personala,atmosferata e mnogo hubavo...s izkljuchenie na hranat...ne byahme yali takav gadna hrana.SRAMOTA E!
Vzemete me men na rabota,po-dobre 6t vi sgotvya....
Tova e golemiyat minus na va6ia hotel.Abe vobshte nyakoi chete li tezi komentarii,tam shefove i tem podobni.....?
Siguren sum che ako hranata e super hotela she e oshet po populyarenmi horata nyama da byagat da vecheryat na drugi mesta a shte vecheryat v hotela,i tova e dobra pechalba!
Uspeh!

+ İnceleme by
17.01.2007 05:00

Otel puan: <b>Otel puan</b>: 4 out of 5<b>Otel puan</b>: 4 out of 5<b>Otel puan</b>: 4 out of 5<b>Otel puan</b>: 4 out of 5 | 4 out of 5
Fiyat oranı: Fiyat oranı: 5 out of 5Fiyat oranı: 5 out of 5Fiyat oranı: 5 out of 5Fiyat oranı: 5 out of 5Fiyat oranı: 5 out of 5 | 5 out of 5
Konum: Konum: 4 out of 5Konum: 4 out of 5Konum: 4 out of 5Konum: 4 out of 5 | 4 out of 5
Personel / hizmet: Personel / hizmet: 1 out of 5 | 1 out of 5
Oda /Konaklama: Oda /Konaklama: 4 out of 5Oda /Konaklama: 4 out of 5Oda /Konaklama: 4 out of 5Oda /Konaklama: 4 out of 5 | 4 out of 5

Prespa Hotel

The hotel was good,but food was not good! My advise:CHANGE THE COOK!!!
I guess the problem is that the cooks are not goodmcause all arounfd the places we have been in Bulgariamfood is jyst fantsatic....bulgarian food is great!!! But not in this hotel!

+ İnceleme by
01.09.2006 03:09

Otel puan: <b>Otel puan</b>: 4 out of 5<b>Otel puan</b>: 4 out of 5<b>Otel puan</b>: 4 out of 5<b>Otel puan</b>: 4 out of 5 | 4 out of 5
Fiyat oranı: Fiyat oranı: 5 out of 5Fiyat oranı: 5 out of 5Fiyat oranı: 5 out of 5Fiyat oranı: 5 out of 5Fiyat oranı: 5 out of 5 | 5 out of 5
Konum: Konum: 3 out of 5Konum: 3 out of 5Konum: 3 out of 5 | 3 out of 5
Personel / hizmet: Personel / hizmet: 5 out of 5Personel / hizmet: 5 out of 5Personel / hizmet: 5 out of 5Personel / hizmet: 5 out of 5Personel / hizmet: 5 out of 5 | 5 out of 5
Oda /Konaklama: Oda /Konaklama: 4 out of 5Oda /Konaklama: 4 out of 5Oda /Konaklama: 4 out of 5Oda /Konaklama: 4 out of 5 | 4 out of 5

Prespa Hotel

Stayed at hotel last week of ski season 2006. Quite because of this - staff very friendly and helpful....surprising given it was the last week and everyone I'm sure was very tired. Enjoyed the relaxed atmosphere. Facilities basic - didn't expect western standards and was not diappointed. Hotel public areas and rooms were clean and tidy. Food was traditional Bulgarian fayre and very tasty; drinks were very cheap.Enjoyed the cheesy keyboard player and female singer after the evening meal. The hotel offered apre-ski massages, a service run by a mother and son: these were excellent and incredibly cheap! Buses run regularly to the slopes and if you really can't live without chips and pizza there are other hotels/restaurants close by - but go to the country, enjoy the skiing, sample Bulgarian life and hospitality - don't expect western ****star treatment. You'll have a great holiday and it won;'t cost a fortune!
Normally stay in luxury hotels for business and pleasure but will be re-booking a ski holiday based at the Hotel Prespa and taking my family in 2007.

+ İnceleme by
19.03.2006 06:34

Otel puan: <b>Otel puan</b>: 3 out of 5<b>Otel puan</b>: 3 out of 5<b>Otel puan</b>: 3 out of 5 | 3 out of 5
Fiyat oranı: Fiyat oranı: 3 out of 5Fiyat oranı: 3 out of 5Fiyat oranı: 3 out of 5 | 3 out of 5
Konum: Konum: 3 out of 5Konum: 3 out of 5Konum: 3 out of 5 | 3 out of 5
Personel / hizmet: Personel / hizmet: 2 out of 5Personel / hizmet: 2 out of 5 | 2 out of 5
Oda /Konaklama: Oda /Konaklama: 4 out of 5Oda /Konaklama: 4 out of 5Oda /Konaklama: 4 out of 5Oda /Konaklama: 4 out of 5 | 4 out of 5

Prespa Hotel

Strange mint green decor in the rooms. Very cheesy live keyboard player in the restaurant every evening. Reception staff were very pleasant, bar staff however were quite rude. This hotel met the basic requirments but not much else.

+ İnceleme by
23.02.2006 11:32

Otel puan: <b>Otel puan</b>: 3 out of 5<b>Otel puan</b>: 3 out of 5<b>Otel puan</b>: 3 out of 5 | 3 out of 5
Fiyat oranı: Fiyat oranı: 4 out of 5Fiyat oranı: 4 out of 5Fiyat oranı: 4 out of 5Fiyat oranı: 4 out of 5 | 4 out of 5
Konum: Konum: 3 out of 5Konum: 3 out of 5Konum: 3 out of 5 | 3 out of 5
Personel / hizmet: Personel / hizmet: 1 out of 5 | 1 out of 5
Oda /Konaklama: Oda /Konaklama: 3 out of 5Oda /Konaklama: 3 out of 5Oda /Konaklama: 3 out of 5 | 3 out of 5

Prespa Hotel

byah za koleda i ne sam buzhiten osobeno

+ İnceleme by
09.02.2006 06:13

Otel puan: <b>Otel puan</b>: 5 out of 5<b>Otel puan</b>: 5 out of 5<b>Otel puan</b>: 5 out of 5<b>Otel puan</b>: 5 out of 5<b>Otel puan</b>: 5 out of 5 | 5 out of 5
Fiyat oranı: Fiyat oranı: 5 out of 5Fiyat oranı: 5 out of 5Fiyat oranı: 5 out of 5Fiyat oranı: 5 out of 5Fiyat oranı: 5 out of 5 | 5 out of 5
Konum: Konum: 4 out of 5Konum: 4 out of 5Konum: 4 out of 5Konum: 4 out of 5 | 4 out of 5
Personel / hizmet: Personel / hizmet: 1 out of 5 | 1 out of 5
Oda /Konaklama: Oda /Konaklama: 5 out of 5Oda /Konaklama: 5 out of 5Oda /Konaklama: 5 out of 5Oda /Konaklama: 5 out of 5Oda /Konaklama: 5 out of 5 | 5 out of 5

Prespa Hotel

I stayed at the prespa hotel about 4weeks ago and it was a lovely hotel.The staff are very helpful and kind.I went with my school and it was a holiday of a lifetime words cant describe how good it was.We went out at night to BJ'S and Daks they were brilliant but I would recommend BJ'S.I think we are returning again next year with the school.The ski school was brilliant and our ski instructer Nick was really nice and polite.Hopefully next year we will be back.

+ İnceleme by
08.02.2006 04:35

Prespa Hotel

can someone please tell me if there is a child care service ,nanny or nursery for my 3 year old at this hotel ???
we are booking a holiday for dec 06 and i need to know if my youngest child will be cared for while i take sking lessons??????

+ İnceleme by
12.03.2005 12:53

Otel puan: <b>Otel puan</b>: 4 out of 5<b>Otel puan</b>: 4 out of 5<b>Otel puan</b>: 4 out of 5<b>Otel puan</b>: 4 out of 5 | 4 out of 5
Fiyat oranı: Fiyat oranı: 4 out of 5Fiyat oranı: 4 out of 5Fiyat oranı: 4 out of 5Fiyat oranı: 4 out of 5 | 4 out of 5
Konum: Konum: 4 out of 5Konum: 4 out of 5Konum: 4 out of 5Konum: 4 out of 5 | 4 out of 5
Personel / hizmet: Personel / hizmet: 4 out of 5Personel / hizmet: 4 out of 5Personel / hizmet: 4 out of 5Personel / hizmet: 4 out of 5 | 4 out of 5
Oda /Konaklama: Oda /Konaklama: 5 out of 5Oda /Konaklama: 5 out of 5Oda /Konaklama: 5 out of 5Oda /Konaklama: 5 out of 5Oda /Konaklama: 5 out of 5 | 5 out of 5

Prespa Hotel

I stayed at the Prespa between the 26th of feb and the 5th of march. I'd come with a group of ten with my girlfriend, three of us were first time skier's so we didn't no what to expect. My girlfriend and her family had already been to the resort several times and have stayed at most of the hotels including the five star Hotel Pamporovo. But they informed me that because of the Hotel Pamporovo's location in the resort, you’re slightly isolated and are the last people to be picked up by the bus each morning (which are often full). The Hotel Finlandia which is a four star hotel has the nicest setting but is also isolated. The Prespa has a central location and is next door to the Murgavets and Perelik hotels which have excellent facilities and shops. The Prespa has just recently been refurbished, the food is above average and the atmosphere is relaxed and welcoming.
I found the staff always polite and willing to help.
My skiing experience was just as good if not better. Our fantastic instructor Ivon had us on the green runs by the second day and blues and reds by the end of the week (although our group had shrunk down from ten to three). I did sneak off on the final day to try some harder reds and part of a black (not advised). I ended up on my backside about ten times. We also went on a husky ride which was a lot of fun and as everything is, a reasonable price.
You will also have the experience of having bells trying to be sold to you every where you turn by locals. This can be annoying if you’re struggling to get to your feet after taking a tumble on your first or second day! But saying that it wouldn't be the same without hearing the sound of 'jingle bells' being called out across the slopes. And I did buy two bells for my Nan.
So over all I fully recommend the resort of Pamporovo and the hotel Prespa. And I can't wait to go back again.

+ İnceleme by
11.03.2005 02:26

Prespa Hotel

I stayed at the Prespa between the 26th of feb and the 5th of march. I'd come with a group of ten with my girlfriend, three of us were first time skier's so we didn't no what to expect. My girlfriend and her family had already been to the resort several times and have stayed at most of the hotels including the five star Hotel Pamporovo. But they informed me that because of the Hotel Pamporovo's location in the resort, you're slightly isolated and are the last people to be picked up by the bus each morning (which are often full).

The Hotel Finlandia which is a four star hotel has the nicest setting but is also isolated. The Prespa has a central location and is next door to the Murgavets and Perelik hotels which have excellent facilities and shops. The Prespa has just recently been refurbished, the food is above average and the atmosphere is relaxed and welcoming. I found the staff always polite and willing to help.

My skiing experience was just as good if not better. Our fantastic instructor Ivon had us on the green runs by the second day and blues and reds by the end of the week (although our group had shrunk down from ten to three). I did sneak off on the final day to try some harder reds and part of a black (not advised). I ended up on my backside about ten times. We also went on a husky ride which was a lot of fun and as everything is, a reasonable price.

You will also have the experience of having bells trying to be sold to you every where you turn by locals. This can be annoying if you're struggling to get to your feet after taking a tumble on your first or second day! But saying that it wouldn't be the same without hearing the sound of 'jingle bells' being called out across the slopes. And I did buy two bells for my Nan.

So over all I fully recommend the resort of Pamporovo and the hotel Prespa. And I can't wait to go back again.

+ İnceleme by
09.03.2005 09:47

Otel puan: <b>Otel puan</b>: 5 out of 5<b>Otel puan</b>: 5 out of 5<b>Otel puan</b>: 5 out of 5<b>Otel puan</b>: 5 out of 5<b>Otel puan</b>: 5 out of 5 | 5 out of 5
Fiyat oranı: Fiyat oranı: 4 out of 5Fiyat oranı: 4 out of 5Fiyat oranı: 4 out of 5Fiyat oranı: 4 out of 5 | 4 out of 5
Konum: Konum: 4 out of 5Konum: 4 out of 5Konum: 4 out of 5Konum: 4 out of 5 | 4 out of 5
Personel / hizmet: Personel / hizmet: 3 out of 5Personel / hizmet: 3 out of 5Personel / hizmet: 3 out of 5 | 3 out of 5
Oda /Konaklama: Oda /Konaklama: 5 out of 5Oda /Konaklama: 5 out of 5Oda /Konaklama: 5 out of 5Oda /Konaklama: 5 out of 5Oda /Konaklama: 5 out of 5 | 5 out of 5

Prespa Hotel

Having never beein skiing before, I thought Bulgaria would be a good bet as it was very cheap compared to other skiing locations. I'm happy to say, I made the right choice. We visited between 19th and 26th Feb 2004. Best holiday ever, read on...

Hotel Prespa was a comfortable and friendly, the staff were extremely helpful, (language problems aside!) and the atmosphere relaxing. From the Prespa, it was relatively easy to get to the main resort bars and clubs. Only gripe being the hotel is up quite a steep drive which we found fun "navigating" (read slipping) in the dark and perhaps the selection of food at the buffet could have been given a little more thought. (We found the food combinations a little odd).

The nightlife was great and many of the bars seemed to stay open forever. We were two women in our twenties and felt safe walking around the resort at all times. We'd come back to the Prespa at 5am to find the lobby bar still open and the fire blazing - it was far too tempting not to have a nightcap by the fire before retiring!! Drinks were cheap, but not as cheap as we'd expected. The barstaff are polite and welcoming (barman left behind the bar to assist as I struggled to get my jacket on) and you don't wait ages fora drink. Cigarettes (Bulgarian Brands) were about 90p per packet!!

Skiing instruction was excellent - 4hrs per day. Our instructor was fantastic - both patient and flexible which helped our progress no end. (We were going down Green runs on our second day). What helped even more is that the snow was fantastic we're told the best they'd had for 10-20 years. Food on the piste is amazing - better than the hotel - and well priced. I'd recommend Bulgaria to anyone and look forward to going again next year...

...Er, watch out for electricity outages in the mornings - not a huge problem, but lifts don't work which can be a pain if you're unused to exercise and ache from the skiing...

+ İnceleme by
20.02.2003 08:52

Otel puan: <b>Otel puan</b>: 5 out of 5<b>Otel puan</b>: 5 out of 5<b>Otel puan</b>: 5 out of 5<b>Otel puan</b>: 5 out of 5<b>Otel puan</b>: 5 out of 5 | 5 out of 5
Fiyat oranı: Fiyat oranı: 5 out of 5Fiyat oranı: 5 out of 5Fiyat oranı: 5 out of 5Fiyat oranı: 5 out of 5Fiyat oranı: 5 out of 5 | 5 out of 5
Konum: Konum: 4 out of 5Konum: 4 out of 5Konum: 4 out of 5Konum: 4 out of 5 | 4 out of 5
Personel / hizmet: Personel / hizmet: 4 out of 5Personel / hizmet: 4 out of 5Personel / hizmet: 4 out of 5Personel / hizmet: 4 out of 5 | 4 out of 5
Oda /Konaklama: Oda /Konaklama: 5 out of 5Oda /Konaklama: 5 out of 5Oda /Konaklama: 5 out of 5Oda /Konaklama: 5 out of 5Oda /Konaklama: 5 out of 5 | 5 out of 5

Prespa Hotel

I'd never even heard of Bulgaria, but booked a late Skiing holiday. I have been to many holiday resorts including other ski resorts and I can honestly say it was the best holiday I've ever had. Compared to other ski resorts, bulgaria was by far the best value for money, I only paid £85 for a ski package, which included, ski passess, ski equipment & tuition (4hrs per day, most resorts you can pay at LEAST £100 just for the pass, the people and staff would do anything for you, meals were excellent and very good value, £5 for a three course meal at a push, 10p - 20p a pint, nightlife was really good and general activities in the resort were exceptionally good, like bowling, ice skating, swimming. I found the tuition second to none, with very patient English speaking teachers. I can honestly say that I wasnt particulary looking forward to visiting Bulgaria, and skiing wasnt exactly my idea of a 'BREAK', but I had the time of my life, and am already planning to visit again this Summer - Sandy Beach. The total cost of my holiday, including spends and presents for both me and my partner was £500.00 and we struggled to spend that. BULGARIA WICKED!